Skip to main content

Algemene voorwaarden Taaltutor


Artikel 1 Toepasselijkheid van de voorwaarden

1.1 Op alle offertes en aanbiedingen van Taaltutor en op alle door Taaltutor gesloten overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing voor zover daarvan niet bij schriftelijke overeenkomst is afgeweken.

1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Taaltutor, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever/cursist wordt door Taaltutor uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 Offertes, totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Elke offerte is in principe vrijblijvend en geldt voor één maand. Alle prijsopgaven en offertes worden gedaan exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

2.2 De overeenkomst komt tot stand door (i) schriftelijke (digitale) aanvaarding door de opdrachtgever/cursist van de offerte van Taaltutor, of (ii) – indien geen schriftelijke (digitale) aanvaarding door de opdrachtgever/cursist – door de uitvoering van de werkzaamheden door Taaltutor of (iii) – indien geen offerte is uitgebracht – door schriftelijke bevestiging van Taaltutor van een door de opdrachtgever/cursist verstrekte opdracht. 

Artikel 3 Inschrijvingsvoorwaarden taallessen, taalcursussen en trainingen

3.1 Lessen moeten minimaal 24 uur van tevoren worden afgezegd, anders worden ze in rekening gebracht.

3.2 Tenzij anders is overeengekomen, wordt de factuur voor het lesgeld maandelijks op basis van het aantal gevolgde lessen verzonden. 

3.3 Taaltutor verzorgt lessen als cursus of training of als los uur (een les). Bij losse uren betaalt de opdrachtgever/cursist de eerste vier (4) lessen vooraf uiterlijk 24 uur voor de eerste les. Bij een cursus of training betaalt de opdrachtgever/cursist of het volledige cursusgeld of een aanbetaling uiterlijk 24 uur voor aanvang van de cursus.

Artikel 4 Wijziging en opzegging van opdrachten

4.1 Indien de opdrachtgever/cursist na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is Taaltutor gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.

4.2 De overeenkomst moet door opdrachtgever/cursist schriftelijk worden opgezegd. Opdrachtgever/cursist is bij opzegging betaling van het al uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd.

4.3 Indien Taaltutor voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd en deze niet meer elders kan worden benut, is de opdrachtgever/cursist: 

  1. bij opzegging tot twee weken voor aanvang van de opdracht geen geld verschuldigd aan Taaltutor; 
  2. bij opzegging tussen 2 weken en 2 dagen voor aanvang van de opdracht 50% van de overeengekomen prijs voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht verschuldigd aan Taaltutor. 
  3. bij opzegging minder dan 2 dagen voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever/cursist de volledige, overeengekomen prijs voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht verschuldigd aan Taaltutor; 
  4. bij tussentijdse opzegging van een cursus door de opdrachtgever/cursist ontstaat geen recht tot restitutie van het reeds voldane bedrag; 
  5. in het geval van uitzonderlijke persoonlijke omstandigheden kan Taaltutor afwijken van de bovenstaande regelingen. De beoordeling van de uitzonderlijke omstandigheid is aan Taaltutor.

4.4 De opdrachtgever/cursist heeft een bedenktijd van ten minste 14 dagen, geldend tot aanvang van dienst.

Artikel 5 Uitvoering van opdrachten, geheimhouding, privacy

5.1 Taaltutor neemt naam-, adres-, telefoon- en emailgegevens van de opdrachtgever/cursist op in het haar adressenbestand. Deze gegevens gebruikt zij ten behoeve van de organisatie van de cursussen en trainingen en om de opdrachtgever/cursist desgewenst op de hoogte te stellen van het aanbod aan cursussen en trainingen verzorgd door Taaltutor. De gegevens worden slechts aan derden verschaft wanneer dit strikt noodzakelijk is ten behoeve van het naar behoren verzorgen van het onderwijs en na toestemming van de opdrachtgever/cursist.

5.2 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen heeft Taaltutor het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, Taaltutor zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.

5.3 Eenieder die vanuit Taaltutor betrokken is bij de uitvoering van lessen, een cursus of training en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij of zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding daarvan.

5.4 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

5.5 Taaltutor is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever/cursist gespecificeerde doel.

Artikel 6 Intellectueel eigendom

6.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Taaltutor het auteursrecht op door Taaltutor vervaardigde leermiddelen en cursusmateriaal. Het is daarom niet toegestaan het materiaal te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van fotokopie of enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende, te weten Taaltutor.

6.2 Er kunnen geen rechten ontleend worden aan eventuele typefouten, prijswijzigingen en wijzigingen met betrekking tot de inhoud van de cursus vermeld op de website.

Artikel 7 Ontbinding

7.1 Taaltutor is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

(i) de opdrachtgever/cursist de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

(ii) na het sluiten van de overeenkomst Taaltutor ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever/cursist de verplichtingen niet zal nakomen, of 

(iii) door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever/cursist niet langer van Taaltutor kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

(iv) voor een cursus minder dan het aantal vooraf aangegeven aanmeldingen zijn geregistreerd. 

7.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Taaltutor op de opdrachtgever/cursist onmiddellijk opeisbaar. Indien Taaltutor de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

7.3 Indien Taaltutor tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Artikel 8 Klachten en geschillen

8.1 Taaltutor zet zich in om de dienstverlening naar volle tevredenheid van de opdrachtgever/cursist te laten verlopen. 

8.2 Klachten over de uitvoering van de dienstverlening moeten zo spoedig mogelijk en in ieder geval schriftelijk en binnen 14 dagen na dienstverlening bij de directeur van Taaltutor, te weten Sandra Wormgoor, te worden ingediend, bij voorkeur via e-mail op info@taaltutor.nl. Ook bestaat er de mogelijkheid contact op te nemen met een onafhankelijke contactpersoon, te weten mevrouw Simche Heringa via sms op: 06-2662233.

8.3 Taaltutor neemt uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de klacht contact op met de opdrachtgever/cursist om de gestelde klacht onderling op te lossen. Zie gedetailleerde beschrijving van de Klachtenprocedure in onderaan de homepage van Taaltutor: www.taaltutor.nl.

Artikel 9 Betaling

9.1 De cursist dient bij een aanmelding het volledige cursusgeld of een aanbetaling gelijktijdig met de (digitale) aanmelding en door middel van een bankrekening of creditcard te voldoen. 

9.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders door Taaltutor aangegeven. 

9.3 De factuur is vrijgesteld of exclusief btw, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

9.4 Indien de opdrachtgever/cursist in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever/cursist van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever/cursist is alsdan de wettelijke rente verschuldigd.

9.5 Indien de opdrachtgever/cursist in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever/cursist. Deze kosten bedragen ten minste 10%, met een minimum van € 125,- van het te vorderen bedrag.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Taaltutor is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan Taaltutor toerekenbare tekortkoming. Taaltutor is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde exclusief btw van de desbetreffende opdracht.

Artikel 11 Annulering of wijziging van diensten door overmacht

11.1 Taaltutor is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever/cursist indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Taaltutor geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Taaltutor niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

11.3 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van Taaltutor opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Taaltutor niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 

11.4 Indien Taaltutor bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Taaltutor gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever/cursist gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. 

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever/cursist en Taaltutor is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

12.3 Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter te Arnhem.

De algemene voorwaarden van Taaltutor zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30 28 78 19 .

Nieuwsbrief

Wilt je ook op de hoogte blijven van Taaltutor? Meld je nu aan voor de nieuwbrief

© Caro Grafico. All rights reserved.